Bohr-Fräsmaschinen

Optimum OPTImill MF 4V

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
ISO40
X/Y/Z:
930/400/406 mm

16.500
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 2V

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
MK2
X/Y/Z:
800/305/406 mm

13.000
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 4-B

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
ISO40
X/Y/Z:
820/410/400 mm

11.000
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MF 2-B

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
ISO40
X/Y/Z:
690/310/390 mm

10.150
exkl. MwSt.

Optimum OPTImill MB 4P

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
MK4
X/Y/Z:
560/195/350 mm

5.360
exkl. MwSt.

Holzmann BF50DIG_400V

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
MK4
X/Y/Z:
450/170/130 mm

3.065
exkl. MwSt.

Holzmann ZX7050_400V

Bohr- & Fräsmaschine
Aufnahme:
MK4
X/Y/Z:
540/170/110 mm

2.175
exkl. MwSt.

Holzmann ZX7045_400V

Bohr-Fräsmaschine
Aufnahme:
MK4
X/Y/Z:
490/205/120 mm

1.610
exkl. MwSt.

Holzmann BF25VLN_230V

Bohr- & Fräsmaschine
Aufnahme:
MK3
X/Y/Z:
480/165/265 mm
 

1.490
exkl. MwSt.

Holzmann BF20V_230V

Bohr- & Fräsmaschine
Aufnahme:
MK2
X/Y/Z:
280/165/280 mm

1.330
exkl. MwSt.

Holzmann BF16V_230V

Bohr- & Fräsmaschine
Aufnahme:
MK3
X/Y/Z:
220/100/180 mm

725
exkl. MwSt.
Zum Seitenanfang